loader image

Els nostres objectius

Qui som?

 

El nostre Col·legi és un Centre lliure i aconfessional que s’ofereix a la societat per a promoure la formació integral de l’alumne/a, basant-se en el respecte a la Constitució Espanyola.

Al marge de tota ideologia política, el Col·legi Cervantes estimularà en les seues i els seus alumnes l’amor a la justícia, a la llibertat i a la defensa dels Drets Humans.

Metas y objetivos

 

Aconseguir educar integralment a tots/totes els/les nostres alumnes per a que adquirisquen i practiquen les virtuts humanes i puguen realitzar en si mateix els valors individuals, socials i transcendentals derivats d’ells.

Aconseguir crear un òptim ambient de convivència entre pares, mares, alumnes i professors per a un millor coneixement de l’alumne/a que facilite el major desenrotllament de les seues facultats.

Aconseguir que tots/totes els/les alumnes superen els continguts mínims de coneixements establerts per la Conselleria de Cultura, per a que adquiresquen una base cultural sòlida que els permeta el seu posterior perfeccionament.

Aconseguir fomentar les activitats físic-esportives, per a un desenrotllament harmònic de totes les facultats de l’alumne/a.

Aconseguir que l’alumne/a estime, respecte i millore el medi en el qual es desenvolupa, considerant-lo com una necessitat vital per al seu desenrotllament.

Aconseguir que l’alumne/a conega i es responsabilitze dels seus deures i drets en ordre a crear i viure en un ambient de major llibertat i justícia d’acord amb la nostra Constitució i els Drets Humans.

Oferir un grau d’instrucció i educació de qualitat, en un clima de col•laboració i apertura.

Insistir en la cultura social i humana de la nostra Comunitat Autònoma per a que la descobrisquen i valoren les seues característiques pròpies.

Aconseguir que els/les alumnes amb dificultats d’aprenentatge alcancen la seua integració.

Incorporar innovacions didàctiques per a millorar la qualitat educativa.

Aconsellar als/les alumnes el més convinent per al seu desenrotllament i maduració segons els seus interessos i capacitats.

Ofertar activitats complementàries i extraescolars.

Donar valor al procés de maduració de l’ alumne/a amb la presència de l’educador/a que deu ser propera i cordial però a la vegada rígida.

Aconseguir que els/les alumnes adquirisquen i perfeccionen hàbits d’estudi, reflexió, ordre, neteja, puntualitat, companyerisme, autodomini, treball en equip, aprofitament del temps lliure, etc., per a que en el transcòrrer de la seua vida aconseguisquen els objectius que es proposen amb major èxit i menor esforç.

Aconseguir que els/les alumnes perfeccionen, mitjançant activitats adequades, les seues facultats d´observació i investigació i adquirisquen amb açó un esperit crític que els capacite per a la busca de la veritat.